Contact


Fraunhofer IAO
Thomas Meiren
Nobelstr. 12
70569 Stuttgart
GERMANY
Phone: +49 711 970-5116
Fax: +49 711 970-2130

thomas.meiren@iao.fraunhofer.de
delfin@iao.fraunhofer.de

 

Sub-project management FIR:
FIR at the RWTH Aachen
Dominik Kolz
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen
GERMANY
Phone: +49 241 47705-244
Fax: +49 241 47705-199

dominik.kolz@fir.rwth-aachen.de

 

Sub-project management KSRI:
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe Service Research Institute (KSRI)
Dr.-Ing. Niklas Kühl
Kaiserstr. 89
76133 Karlsruhe
GERMANY
Phone: +49 721 608-43998
Fax: +49 721 608-45715
niklas.kuehl@kit.edu